Cicle

Refugiats: Diàlegs entre els Actors Implicats


Pestañas principales

L'anomenada "crisi dels refugiats" ha portat a justificar i aprofundir en un seguit de polítiques iniciades a principis dels anys 2000: polítiques d'externalització del control fronterer, polítiques de securitització de les fronteres i polítiques d'asil cada vegada més restrictives. L'any 2015 va comportar també una proliferació dels actors implicats. Administracions locals i regionals però també organitzacions socials i de la societat civil s'han erigit en actors fonamentals, no tan sols en l'execució de les polítiques estatals sinó també en els debats polítics i els processos de presa de decisions. És en aquest context que celebrem aquestes taules de diàleg.
El projecte vol crear un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió de l'anomenada "crisi dels refugiats" a la Unió Europea. Mitjançant l'intercanvi d'experiències, l'objectiu final és doble: 1) identificar-ne les problemàtiques principals, com també alternatives per a una gestió més eficient i humana, i 2) promoure la cooperació entre els diferents actors implicats, tant des d'una perspectiva multinivell (supranacional, nacional, regional i local) com entre administracions públiques, organitzacions no governamentals (ONG) i societat civil.


Activitats del cicle